Objednávky a informace: +420 774 727 742
Otevřeno PO - PÁ: 00 - , SO: - neděle-zavřeno Košíkkošík je prázdný Přihlásit se Registrace

1. Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
 
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
 
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

 

2. Reklamace

2.1 Právo z vadného plnění

V případě, že Kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.
 
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

2.2 Uplatnění reklamace
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
 
Kupující je v případě reklamace povinen kontaktovat Provozovatele a dohodnout si způsob vrácení zboží. Zboží, které bude vracet zpět, musí být v původním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. Výrobek doporučujeme přinést nas provozovnu kompletní, včetně veškerého příslušenství, které bylo obsahem původního balení.

2.3 Vyřízení reklamace
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
 Zboží musí být vráceno v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a obalovým materiálem. Pokud je tomu tak, bude finanční částka za zboží vrácena v plné výši.
 
Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže v některých případech od kupní smlouvy odstoupit, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik nebo časopisů.
Vrácené zboží přineste  na adresu Provozovatele:
Pizza bistro Max
Koněvova148
130 00 Praha 3
 
Právo Provozovatele na odstoupení
Provozovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv do okamžiku převzetí zboží Kupujícím, zejména pokud dojde k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě.

Před odstoupením Provozovatel kontaktuje Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
Pizza Bistro Max, Koněvova 1815/148, Praha 3, 130 00, tel.: 774/727 742.


 

3. Obchodní podmínky Pizza & Bistro Max


Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako "Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti mezi společností

Pizza & Bistro Max

Michaela Suchánková

IČO: 71552880

Se sídlem: náměstí Protifašistických bojovníků 102/4

104 00 Praha 10 - Uhříněves

www:       bistro-max.cz
e-mail:     pizzabistro-max@seznam.cz

(dále jen jako „prodávající“)

a zákazníkem (dále jen jako "kupující")

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je prodej pizzy a dalších pokrmů a potravinářského zboží Prodávajícího (dále jen jako „zboží") (dále jen jako „kupní smlouva), a jež je uzavírána prostřednictvím internetového obchodu umístěného na stránkách www.bistro-max.cz (dále jen jako "Pizza & Bistro Max").

(dále jen jako „Obchodní podmínky“).

I. Úvodní ustanovení

Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že se s aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření kupní smlouvy seznámil, porozuměl jim, s jejich zněním souhlasí a bude se jimi řídit.

Aktuální znění těchto Obchodních podmínek je volně přístupné na webových stránkách prodávajícího.

II. Registrace

Před uzavřením kupní smlouvy je možné se na stránkách www.bistro-max.cz zaregistrovat. Při registraci uvede kupující požadované osobní údaje. Po odeslání registrace je kupujícímu vytvořen vlastní uživatelský účet (dále jen jako „uživatelský účet“)na stránkách prodávajícího. Přístup k uživatelskému účtu je chráněn přihlašovacím jménem a heslem. Přihlašovací údaje tj. přihlašovací jméno a heslo, nesmí kupující sdělit třetí osobě ani nesmí umožnit užívání svého uživatelského účtu třetí osobě.

Kupující prohlašuje, že údaje uvedené při registraci na stránkách Pizza & Bistro Max či v objednávce jsou pravdivé a správné a jejich případné změny bezodkladně oznámí prodávajícímu. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů kupujícím. Kupující prodávajícímu odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých osobních údajů.

Kupující bere na vědomí, že přístup k uživatelskému účtu na stránkách Pizza & Bistro Max může být dočasně přerušen, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu, změny a aktualizace systému stránek Pizza & Bistro Max. Prodávající si vyhrazuje právo kupujícímu v případě porušení kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek dočasně omezit přístup k uživatelskému účtu nebo jej zcela zrušit bez náhrady.

 III. Objednávky

Informace o zboží a produktech, jejich vlastnostech, cenách a o nákladech spojených s dodáním a balením při doručování v rámci části území hlavního města Prahy jsou uvedeny na stránkách Pizza & Bistro Max v sekci „rozvoz/objednávka on-line“. Uvedené ceny a poplatky jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a jsou platné po dobu jejich zobrazení na stránkách Pizza & Bistro Max.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (tj. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory a náklady na jiné komunikační prostředky umožňující vytvoření kupní smlouvy na dálku) si hradí kupující sám a nevzniká žádný nárok, případně povinnost pro prodávajícího, tyto náklady jakýmkoliv způsobem kupujícímu kompenzovat.

Objednávku zboží provede kupující po přihlášení do svého uživatelského účtu jeho prostřednictvím, nebo bez přihlašování při jednorázovém zadání údajů nutných k uskutečnění objednávky. Objednávky je možné ze strany prodávajícího uskutečnit pouze v provozní době uvedené na stránkách Pizza & Bistro Max.

Objednávku zboží nebo produktu a jeho převzetí v provozovně prodávajícího nebo doručení na adresu uvedenou kupujícím je také možné uskutečnit telefonicky na čísle 774 727 742. Na základě uskutečněné telefonické objednávky kupujícího provede prodávající její ověření a potvrzení ústně v telefonátu s kupujícím. 

Objednávku je možné ze strany kupujícího stornovat telefonicky pouze na telefonním čísle 774 727 742 a to  maximálně do 10 minut od jejího uskutečnění, nebo pokud ještě objednávka nebyla vyexpedována z provozovny prodávajícího  a nenachází se již na trase rozvozu.

IV. Platební podmínky a dodání zboží

Cenu objednaného zboží a produktů, stejně jako případné náklady spojené s dodáním zboží a s balením objednaného zboží dle kupní smlouvy, může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-      v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou při osobním odběru v provozovně prodávajícího na adrese Koněvova 148, Praha 3

-      bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány  přístupné na stránkách prodávajícího Pizza & Bistro Max

-      dobírkou v hotovosti při předávaní objednaného zboží a produktů rozvozcem kupujícímu

-      v případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží

-      v případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb

-      v případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího

-      prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

Zboží je kupujícímu předáno v provozovně prodávajícího při osobním odběru zboží nebo na adrese určené kupujícím při vytvoření objednávky. Způsob předání zboží prodávajícím kupujícímu je dohodnut v průběhu vytvoření objednávky. Je-li prodávající podle dohodnuté kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Po uhrazení kupní ceny a ostatních nákladů vystaví prodávající kupujícímu o provedených platbách daňový doklad, který kupujícímu předá v okamžiku osobního odběru nebo při doručení rozvozcem při doručení zboží.

Nepřevzetí zboží, nebo vrácení zboží kupujícím bez uvedení důvodu, nemá vliv na nárok prodávajícího na úhradu kupní ceny a ceny dopravy podle kupní smlouvy. Je-li prodávající povinen podle kupní smlouvy dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen zboží převzít při jeho dodání.

Prodávající dodá kupujícímu zboží po první dveře adresy uvedené v objednávce. Prvními dveřmi se rozumí vchodové dveře do bytového domu, rodinného domu apod., pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Výjimku tvoří adresy nacházející se v místě, kam dopravní předpisy neumožňují vjezd, v tomto případě je místo odevzdání zboží předmětem osobní dohody kupujícího a prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že dojde k závažným okolnostem bránícím výrobě nebo donášce objednaného zboží kupujícímu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

IV. Odstoupení od Kupní smlouvy a reklamace

Vzhledem k povaze zboží, které podléhá rychlé zkáze, nemá kupující v souladu s občanským zákoníkem právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a prodávající neposkytuje na zboží záruční dobu.

Pokud má převzaté zboží nedostatky (není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

Pokud má zboží vady, je možné jej reklamovat. Reklamaci musí kupující uplatnit do 30 minut od převzetí zboží. Reklamované zboží musí obsahovat alespoň 75% svého původního objemu. Kupující může reklamaci uplatnit osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 774 727 742. V případě uplatnění reklamace je kupující povinen uvést důvod reklamace a přiložit relevantní fotodokumentaci, ze které je zcela patrné o jaký nedostatek v kvalitě balení nebo gramáži dodaného zboží se jedná. V případě uplatněné reklamace je kupující povinen uvést důvody reklamace. Reklamace je vyřešena ihned, pokud je to možné s přihlédnutím na okolnosti reklamace. Pokud není možné vzhledem k povaze reklamace tuto řešit okamžitě, prodávající reklamaci vyřeší do 3 týdnů od převzetí reklamovaného zboží prodávajícím. V případě uplatněné reklamace je kupující informován o postupu při řešení reklamace.

 V. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nakládá s osobními údaji v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů může požádat prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Kupující se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 VI. Závěrečná ustanovení

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

K projednávání sporů mezi kupujícím a prodávajícím jsou příslušné české obecné soudy.

Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatných nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10. 2020.